ຫາຄຳຕອບຕ່າງໆໄດ້ຈາກລຸ່ມນີ້

1. ຄຳຖາມທົ່ວໄປ

  • ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງບໍລິສັດປະກັນຊີວິດກັບຜູ້ຊື້ປະກັນຊີວິດຊຶ່ງບໍລິສັດປະກັນຊີວິດເຫັນດີທີ່ຈະຈ່າຍເງິນຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊື້ປະກັນ/ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼືພີ່ນ້ອງ ຊຶ່ງຜູ້ຊື້ ປະກັນນັ້ນແມ່ນໄດ້ສົ່ງ/ໄດ້ຈ່າຍເບັ້ຍປະກັນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດປະກັນຊີວິດຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.
  • ມັນແ່ມນການທ້ອນເງິນຊຶ່ງມາພ້ອມກັບການຄຸ້ມຄອງຊີວິດ, ຊຶ່ງການທ້ອນເງິນດັ່ງກ່າວສາມາດບອກຈຳນວນເງິນແລະໄລຍະເວລາຂອງການປະກັນໄດ້.

 

ບໍລິສັດພຣູເດັນໂຊລ໌ປະກັນຊີວິດລາວມີປະກັນຊີວິດທີ່ເອີ້ນວ່າ ພຣູແຟມມິລີຊຶ່ງແມ່ນປະກັນຊີວິດປະເພດໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອມຊັບທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ. ປະກັນຊີວິດປະເພດນີ້ຕອບສະໜອງໃຫ້ການຊຳລະເບ້ຍປະກັນຢູ່ສາມເງື່ອນໄຂ  ແລະ ຮັບປະກັນການຈ່າຍຄືນຜົນກຳໄລທີ່ຄົບຖ້ວນ.

ທ່ານສາມາດຊື້ປະກັນຊີວິດນີ້ໄດ້ຢູ່ຕາມສາຂາຂອງທະນາຄານອາຊີລີດາທີ່ໃຫ້ບໍລິກາານໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນຜ່ານເບີໂທສູນບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຫຼືຜ່ານທາງອີເມລຂອງພວກເຮົາ.

Back to Top