Select your language
close

ຕິດຕໍ່ ທີມງານຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ແນວໃດ?
ຕື່ມຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບ ໃນຕາຕາລາງທີ່ມີ *
ຕື່ມຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບ ໃນຕາຕາລາງທີ່ມີ *

ທ່ານມີສັນຍາປະກັນໄພບໍ?

ທ່ານມີສັນຍາປະກັນໄພບໍ?

ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ

ຕື່ມຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ

ຕື່ມຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ

ທ່ານຕ້ອງການປຶກສາກ່ຽວກັບຫຍັງ?

How can we help you?

ຕ້ອງການຢາກສົນທະນາ ກັບພວກເຮົາ?

ບໍລິການລູກຄ້າ

+856 21 211 123

ເວລາ 8:30 ເຊົ້າ - 5:30 ແລງ
ວັນຈັນ - ວັນສຸກ

ໂທຟຣີ

1800-212 223

ເວລາ 8:30 ເຊົ້າ - 5:30 ແລງ
ວັນຈັນ - ວັນສຸກ

 


 

ທີ່ຢູ່ບໍລິສັດ:

ຊັ້ນ 5 ອາຄານຫ້ອງການ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ້,
ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ສຳລັບການສົ່ງເເບບຟອມປະກັນໄພ, ຂໍເງິນທົດເເທນປະກັນໄພ, ເເລະ ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ ດ້ວຍເເຊັກ

ເເຟັກ: +856 21 211 125
ຊອກຫາພວກເຮົາ ໄດ້ຢູ່ໃສ?
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ