Select your language
close
Two seniors jogging

ແອບພິເຄເຊິນສຸຂະພາບໂດຍພຣູເດັນໂຊລ໌

ແອບພິເຄເຊິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍ ເທັກໂນໂລຊີ AI ທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງທ່ານ.
ດາວໂຫຼດດຽວນີ້

ພວກເຮົາດູແລສຸຂະພາບແນວໃດ ໃນເມື່ອຮ່າງກາຍເຮົາແຕກຕ່າງກັນ?

ໃຫ້ທ່ານຮູ້ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານດີ

ກວດສຸຂະພາບ
ເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໂດຍສ້າງມຸມມອງກາຍະວິພາກ 3 ມິຕິຂອງຮ່າງກາຍດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ AI ຂອງພວກເຮົາ.
ກວດເບິ່ງອາການຂອງທ່ານ
ພວກເຮົາໃຫ້ຄຳແນະນຳໂດຍຜ່ານການວິເຄາະສະພາວະສຸພາບຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ແຊດບອດທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ AI ຂອງພວກເຮົາ.
ຕົວບັນທຶກດັດຊະນີມວນກາຍ
ຖ່າຍຮູບຕົວເອງໂດຍໃຊ້ຟັງຊັ້ນກ້ອງອັດສະລິຍະ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດປະມວນຜົນດັດຊະນີມວນກາຍຂອງທ່ານ ແລະ ອາຍຸຂອງທ່ານໄດ້.

ຕອບສະໜອງ ທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ

ຄູ່ມືໂຮງໝໍ
ທ່ານສາມາດສຶກສາເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບໂຮງໝໍທີ່ໃກ້ທ່ານທີ່ສຸດ ແລະ ເວລາລໍຖ້າໃນຫ້ອງສຸກເສີນໃນລາວ.
Man using Pulse app at home

ສຸຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ

ທ່ານສາມາດອັບເດດຕົວເອງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທີ່ນີ້ ແລະ ຕອນນີ້.
ອ່ານເພີ່ມ