Select your language
close

ປະກັນໄພ ຊີວິດ

ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະປົກປ້ອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສ້າງອະນາຄົດຮ່ວມກັບທ່ານ.
Lady sitting at the balcony with her laptop

ປະກັນໄພຊີວິດ ແມ່ນຫຍັງ?

ເອົາໃຈໃສ່ໃນສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນຊີວິດ

 

ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ເຕັມທີ່ ສະນັ້ນ, ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງກຽມພ້ອມຮັບມືສຳລັບເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຂອງການເງິນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້. ປະກັນໄພຊີວິດແມ່ນການກະກຽມປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຕົວເຮົາເອງ ແລະ ເພື່ອຄົນທີ່ເຮົາຮັກໃນກໍລະນີມີເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຝັນເກີດຂຶ້ນມັນແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ປະກັນ ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພຊີວິດ ເຊິ່ງບໍລິສັດປະກັນໄພຊີວິດນີ້ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນປະກັນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ (ສະມາຊິກຄອບຄົວ)ຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນຕາມ

ຈຳນວນເງິນທີ່ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີເຫດການນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນແກ່ຄົນທີ່ຊື້ປະກັນ ຫຼື ຕາມກຳນົດສັນຍາໃນອະນາຄົດ(ຕາມ

ປົກກະຕິເມື່ອສັນຍານັ້ນເຖິງກຳນົດ). ເວົ້າສັ້ນໆກໍ່ຄື ປະກັນໄພຊີວິດແມ່ນການເກັບທ້ອນເງິນໄວ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວເພື່ອວ່າອາດຈະມີຫຍັງເກີດຂື້ນ.

ສິ່ງທີ່ ຄວນພິຈາລະນາ

ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ທ່ານຄວນພິຈາລະນາກ່ອນຕັດສິນໃຈເຮັດແຜນປະກັນໄພຊີວິດ.
ງົບປະມານ
ທ່ານສາມາດເລືອກເບິ່ງ ແຜນປະກັນໄພທີ່ເໝາະສົມກັບສະຖານະການການເງິນຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກຮູບແບບການຊຳລະເງິນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງທ່ານ.
ຄວາມຄຸ້ມຄອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ປະເມີນຈຳນວນເງິນຂອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຫຼັງສັນຍາຄົບອາຍຸ ແລະ ວາງແຜນເພື່ອເລືອກຄວາມຄຸ້ມຄອງທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ເປົ້າໝາຍຂອງຊີວິດຂອງທ່ານ
ພິຈາລະນາເບິ່ງເປົ້າໝາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະສົມທຶນເພື່ອການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ ຫຼື ການຊື້ບ້ານຫຼັງໃໝ່

ຜະລິດຕະພັນ ຂອງພວກເຮົາ

  • ປະກັນໄພຂະໜາດນ້ອຍ
  • ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສະ​ສົມ​ທຶນ + ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊີ​ວິດ
  • ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊີ​ວິດ