Select your language
close
PCPP

ພຣູປະກັນເງິນກູ້ ພລັສ

ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ແລະ ປົກປ້ອງການເງິນໃນອະນາຄົດຂອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກ

ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຄວນມີ ພຣູປະກັນເງິນກູ້ພລັສ?

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງພະຍາຍາມບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ ການກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານເພື່ອ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊື້ລົດເປັນຂອງຕົນເອງ, ດຳເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫືຼ ຊື້ເຮືອນໄດ້. ການມີແຜນຄຸ້ມຄອງການກູ້ຢືມເງິນເປັນສິ່ງທີ່ດີກວ່າ. ສົມມຸດວ່າເຫດການບໍ່ຄາດຝັນເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ ຕົວຢ່າງ: ເກີດອຸປະຕິເຫດຊຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ເສຍອົງຄະແບບສິ້ນເຊີງ ແລະ ຖາວອນເຊິ່ງ ໃນກໍລະນີນີ້ ພຣູປະກັນເງິນກູ້ ພລັສ ສາມາດຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງເລື່ອງການເງິນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊຳລະເງິນກູ້ໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທ່ີທ່ານຮັກໃຊ້ຊີວິດໂດຍໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທາງການເງິນ.

ພວກເຮົາສາມາດ ຊ່ວຍທ່ານໄດ້ແນວໃດ?

ພຣູປະກັນເງິນກູ້ ພລັສ ນຳສະເໜີແຜນຄຸ້ມຄອງການເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບສິນເຊື່ອລົດໃຫ່ຍ, ສິນເຊື່ອທຸລະກິດ SME ແລະ ສິນເຊື່ອເຮືອນ.
ຂັບເຄື່ອນຄວາມຝັນໄດ້ດ້ວຍ ພຣູປະກັນເງິນກູ້ ພລັສ - myCar (ສຳລັບສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່) ແຜນປະກັນເງິນກູ້ເພ່ືອປົກປ້ອງ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການເປັນເຈົ້າຂອງລົດໃຫຍ່ໃນຝັນຄອບຄົວຂອງທ່ານ.
ໃຊ້ຊີວິດຄອບຄົວຂອງທ່ານໃຫ້ດີທີ່ສຸດຕອນນີ້ ດ້ວຍຜະລົດຕະພັນ ພຣູປະກັນເງິນກູ້ພລັສ - myHome (ສຳລັບສິນເຊື່ອເຮືອນ)ແຜນປະກັນຄຸ້ມຄອງເງິນກູ້ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ບັນລຸເປົ້າ ໝາຍການເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນໃນຝັນຄອບຄົວຂອງທ່ານ.
ເລ່ີມຕົ້ນທລຸະກິດໃນຝັນຂອງທ່ານໄດ້ແລ້ວຕອນນີ້ ດ້ວຍ ພຣູປະກັນເງິນກູ້ ພລັສ - mySME (ສຳລັບສິນເຊື່ອທຸລະກິດ SME) ແຜນປະກັນຄຸ້ມຄອງເງິນກູ້ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານອຸ່ນໃຈໄດ້ວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານສາມາດດຳເນີນໄປໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຍາກລຳບາກ.

ອ່ານ ເພີ່ມ

ວິທີທີ່ທ່ານສາມາດ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການປົກປ້ອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ
ແຜນຄຸ້ມຄອງຂັ້ນພື້ນຖານ ແຜນຄຸ້ມຄອງເພີ່ມເຕີມ
ຜົນປະໂຫຍດໃນກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫືຼ ເສຍອົງຄະແບບສິ້ນເຊີງ ແລະ ຖາວອນເນ່ືອງຈາກທີ່ບໍ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ
100% ຂອງວົງເງິນຄຸ້ມຄອງ
ເງິນອຸດໜຸນສົ່ງສະການແຜນປະກັນຂັ້ນພື້ນ ຖານ 3.000.000ກີບ
ຜົນປະໂຫຍດໃນກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫືຼ ເສຍອົງຄະແບບສິ້ນເຊີງ ແລະ ຖາວອນເນື່ອງຈາກທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ*
x 100% ຂອງວົງເງິນຄຸ້ມຄອງຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມໃນກໍລະນີເສຍຊີວິດ ແລະ ເສຍອົງຄະແບບສິ້ນເຊີງ ແລະ ຖາວອນ ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ

 

ຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນຂອງພຣູ ປະກັນເງິນກູ້ ພລັສ

ທ້າວ ຄຳພັນ

 • ອາຍຸ 45 ປີ
 • ຊື້ຜະລິດຕະພັນພຣູປະກັນ ເງິນກູ້ພລັສ ສຳລັບສິນເຊືອເຮືອນ
 • ວົງເງິນຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ: 100.000.000 ກີບ
 • ໄລຍະເວລາ: 10 ປີ
 • ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີທີ 6

ໝາຍເຫດ:

 • ຄ່າທຳນຽມແມ່ນຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ຕົວເລກທີ່ສະແດງແມ່ນໄດ້ກຳນົດ ຕາມເງ່ືອນໄຂຂອງທ້າວ ຄຳພັນ.
 • ຈຳນວນສິນປະກັນແມ່ນອີງໃສ່ຕາຕະລາງເບື້ອງຕົ້ນຂອງຜົນປະໂຫຍດໃນເວລາຊື້ຊ່ຶງອາດຈະສູງ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າຈຳນວນເງິນກູ້ຕົວຈິງທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່.

 

ຕົວຢ່າງທີ 1 ຜົນປະໂຫຍດທ່ີທ້າວ ຄຳພັນຈະໄດ້ຮັບ ຖ້າຫາກລາວໄດ້ປະກັນຊີວິດທີ່ຈຳນວນວົງເງິນປະກັນຄົງທີ່:

ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ແຜນຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານ ແຜນຄຸ້ມຄອງເພີ່ມເຕີມ 
ສົມມຸດວ່າເງິນກູ້ທະນາຄານໃນປີທີ 6 ຍັງເຫືຼອ 70.000.000 ກີບ

ຜົນປະໂຫຍດເນື່ອງຈາກການເສຍຊີວິດ ຫືຼ ເສຍອົງຄະແບບສິ້ນເຊີງ ແລະ
ຖາວອນໃນທຸກກໍລະນີ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລຳດັບທີ 1 ໃນສັນຍາຈະໄດ້ຮັບ: 70.000.000 ກີບ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລຳດັບທີ 2 ໃນສັນຍາຈະໄດ້ຮັບເງິນສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ຈາກຕາຕະລາງລາຍລະອຽດຂອງຜົນປະໂຫຍດ
ຈຳນວນ: 30.000.000 ກີບ


ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະ ໂຫຍດລຳດັບທີ 2 ໃນສັນຍາຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນສົ່ງສະການຈຳນວນ: 3.000.000 ກີບ 

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລຳດັບທີ 1 ໃນສັນຍາຈະໄດ້ຮັບ: 70.000.000 ກີບ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລຳດັບທີ 2 ໃນສັນຍາຈະໄດ້ຮັບເງິນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈາກ
ຕາຕະລາງລາຍລະອຽດຂອງຜົນປະໂຫຍດ
ຈຳນວນ: 30.000.000 ກີບ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລຳດັບທີ 2 ໃນສັນຍາຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເງິນສົ່ງສະການຈຳນວນ: 3.000.000 ກີບ

ຜົນປະໂຫຍດໃນກໍລະນີເສຍ
ຊີວິດ ຫືຼ ເສຍອົງຄະແບບ
ສີ້ນເຊີງ ແລະ ຖາວອນຈາກອຸປະຕິເຫດ

ສະເພາະແຜນຄຸ້ມຄອງເພີ່ມ ເຕີມເທົ່ານັ້ນ,
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລຳດັບທີ 2 ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
100.000.000 ກີບ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລຳດັບ
ທີ 1 ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດເຖິງ

70.000.000ກີບ

 

ຜູ້ໄດ້ຮັຜົນປະໂຫຍດລຳດັບ
ທີ 2 ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດເຖິງ

33.000.000ກີບ   133.000.000ກີບ
(ລວມຜົນປະໂຫຍດຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດເງິນສົ່ງສະການ)
ຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດສູງສຸດເຖິງ  103.000.000ກີບ  203.000.000ກີບ

 

ຕົວຢ່າງທີ 2 ຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ້າວ ຄຳພັນຈະໄດ້ຮັບ ຖ້າຫາກລາວໄດ້ປະກັນຊີວິດທ່ີຈຳນວນວົງເງິນປະກັນຫຸຼດລົງ:

ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ແຜນຄຸ້ມຄອງພື້ນຖານ ແຜນຄຸ້ມຄອງເພີ່ມເຕີມ
ສົມມຸດວ່າເງິນກູ້ທະນາຄານໃນປີທີ 6 ຍັງເຫືຼອ 70.000.000 ກີບ

ຜົນປະໂຫຍດເນື່ອງຈາກການເສຍຊີວິດ ຫືຼ ເສຍອົງຄະແບບສິ້ນເຊີງ ແລະ
ຖາວອນໃນທຸກກໍລະນີ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລຳດັບທີ 1 ໃນ
ສັນຍາຈະໄດ້ ຮັບ: 70.000.000 ກີບ


ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລຳດັບ ທີ 2 ໃນສັນຍາຈະໄດ້ຮັບເງິນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈາກຕາຕະລາງລາຍລະອຽດຂອງຜົນປະໂຫຍດ
ຈຳນວນ: 3.000.000 ກີບ

 

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລຳດັບທີ 1 ໃນສັນຍາຈະໄດ້ຮັບ: 70.000.000ກີບ


ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລຳດັບທີ 2 ໃນສັນຍາຈະໄດ້ຮັບເງິນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈາກຕາຕະລາງລາຍລະອຽດຂອງຜົນປະໂຫຍດ
ຈຳນວນ: 3.000.000ກີບ

ຜົນປະໂຫຍດໃນກໍລະນີເສຍ
ຊີວິດ ຫືຼ ເສຍອົງຄະແບບ
ສີ້ນເຊີງ ແລະ ຖາວອນຈາກອຸປະຕິເຫດ

ສະເພາະແຜນຄຸ້ມຄອງເພີ່ມ ເຕີມເທົ່ານັ້ນ,
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລຳດັບທີ 2 ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
70.000.000 ກີບ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລຳດັບ
ທີ 1 ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດເຖິງ

70.000.000 ກີບ

ຜູ້ໄດ້ຮັຜົນປະໂຫຍດລຳດັບ
ທີ 2 ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດເຖິງ
3.000.000ກີບ 73.000.000ກີບ
(ລວມຜົນປະໂຫຍດຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດເງິນສົ່ງສະການ)
ຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດສູງສຸດເຖິງ 73.000.000ກີບ 143.000.000ກີບ

ໝາຍເຫດສຳຄັນ:

 • ຜົນປະໂຫຍດເພ່ີມເຕີມຂອງການເສຍຊີວິດ ແລະ ເສຍອົງຄະແບບສິ້ນເຊີງ ແລະ ຖາວອນເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ*ເປັນພຽງທາງ ເລືອກເພ່ີມເຕີມ ທ່ານສາມາດເລືອກ ຫືຼ ບໍ່ເລືອກເອົາກໍ່ໄດ້.
 • ຜົນປະໂຫຍດເມື່ອຄົບກຳນົດແມ່ນບໍ່ມີສຳລັບຜະລິດຕະພັນນີ້.
 • ທ່ານສາມາດເລືອກປະເພດຄວາມຄຸ້ມຄອງໄດ້ທັງແບບປະກັນຊີວິດທີ່ຈຳນວນວົງເງິນປະກັນຫຸຼດລົງ ແລະ ປະກັນຊີວິດທ່ີຈຳນວນວົງເງິນປະກັນຄົງທີ່.
 • ທ່ານສາມາດຍົກເລີກສັນຍາພາຍໃນ 30ມື້ (ໃນຊ່ວງພິຈາລະນາສັນຍາ) ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບເອກະສານສັນຍາປະກັນໄພ.
 • ມູນຄ່າເວນຄືນຈະຊຳລະໃຫ້ທ່ານກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີການຍົກເລີກສັນຍາ ໃນລະຫວ່າງທ່ີສັນຍາຍັງມີການຄຸ້ມຄອງ. ຈຳນວນມູນຄ່າເວນຄືນ ແມ່ນໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງລາຍລະອຽດຂອງຜົນປະໂຫຍດຈາກທາງບໍລິສັດ ( ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຍົກເລີກສັນຍາໄວກ່ອນກຳນົດອາດຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເສຍຜົນປະໂຫຍດ).
 • ສັນຍາປະກັນນ້ີມີຂໍຍົກເວັ້ນບາງປະການເຊັ່ນ: ການຂ້າຕົວຕາຍ, ຕິດເຊື້ອພະຍາດພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍບົກຜ່ອງ (HIV) , ການກະທຳຜິດ ທາງອາຍາ, ການນຳໃຊ້ສານເສບຕິດ, ການດ່ືມເຫຼົ້າ ຫືຼ ມີໂລກປະຈຳຕົວທີ່ຮ້າຍແຮງ.
 • ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ທ່ານປຶກສາກັບທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນຂອງພຣູເດັນໂຊລ໌ເພື່ອຄຳ ແນະນຳທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ແມ່ນບໍ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດທີ່ຂໍ້ກຳນົດ ເເລະ ເງ່ືອນໄຂຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້.