ປະກັນໄພຊີວິດແມ່ນຫຍັງ

Thambnail (8)

 

ປະກັນໄພຊີວິດແມ່ນການກະກຽມປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ໂຕເຮົາເອງແລະເພື່ອຄົນທີ່ເຮົາຮັກໃນກໍ

ລະນີມີເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຝັນເກີດຂື້ນມັນແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ປະກັນແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພຊີວິດ ຊຶ່ງບໍລິສັດ

ປະກັນໄພຊີວິດນີ້ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນປະກັນຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ(ສະມາຊິກຄອບຄົວ)ຂອງຜູ້ຊື້ປະກັນຕາມ

ຈຳນວນເງິນທີ່ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີເຫດການນັ້ນໄດ້ເກີດຂື້ນແກ່ຄົນທີ່ຊື້ປະກັນຫລືຕາມກຳນົດສັນຍາໃນອານາຄົດ(ຕາມ

ປົກກະຕິເມື່ອສັນຍານັ້ນເຖິງກຳນົດ). ເວົ້າສັ້ນໆກໍ່ຄື ປະກັນໄພຊີວິດແມ່ນການເກັບທ້ອນເງິນໄວ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວເພື່ອ

ວ່າອາດຈະມີຫຍັງເກີດຂື້ນ.

ເມື່ອບຸກຄົນໃດໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດປະກັນໄພຊີວິດເພື່ອຊື້ປະກັນແລ້ວ, ບຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຈຳນວນໃດ໋

ໜຶ່ງໃຫ້ກັບບໍລິສັດປະກັນໄພຊີວິດ, (ເອີ້ນວ່າ ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ)ແຕ່ລະງວດຕາມປົກກະຕິທຸກໆປີຈົນຄົບອາຍຸຂອງ

ສັນຍາ. ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພສາມາດຈ່າຍເປັນລາຍປີ, ເຄິ່ງປີ ແລະ ລາຍເດືອນກໍ່ໄດ້. ໃນທາງກັບກັນທາງບໍລິສັດປະກັນໄພຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍເງິນຈຳນວນທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ແລ້ວເອີ້ນວ່າເງິນປະກັນໄພໃຫ້

ແກ່ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຖ້າຜູູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດຫາກມີອັນເປັນໄປໂດຍບໍ່ຄາດຝັນຊຶ່ງກວມຢູ່ ໃນສັນຍາປະ

ກັນໄພນັ້ນ(ຄືຕາຍກ່ອນກຳນົດຫລືພິການຖາວອນ). ຂື້ນກັບປະເພດຂອງສັນຍາປະກັນໄພທີ່ທ່ານຊື້, ບາງສັນຍາ

ອາດຈະຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດນັ້ນອີກເມື່ອເວລາສັນຍານັ້ນໄດ້ຄົບອາຍຸ.

ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນແລ້ວ, ສັນຍາການປະກັນໄພຊີວິດໄດ້ຖືກຊື້ໄວ້ ເພື່ອເປັນການກະກຽມເງິນກ້ອນໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຮັກໃນກໍລະ

ນີທີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດນັ້ນຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດລົງ. ປະຈຸບັນນີ້ປະກັນໄພຊີວິດຕ້ອງໄດ້ຖືກຊື້ໄວ້ເພື່ອເປັນການ

ສະສົມຊັບເພື່ອອານາຄົດຊຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອການສຶກສາຂອງລູກໆ, ເພື່ອເວລາກິນເບັ້ຍບຳນານແລະແຮໄວ້ເພື່ອ

ຄວາມຈຳເປັນອື່ນໆ.

ສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນການອະທິບາຍສັ້ນໆກ່ຽວກັບການປະກັນໄພຊີວິດ.ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຊີວິດແຕ່

ລະແບບມີຂໍ້ກຳນົດແລະເງື່ອນໄຂໃນຕົວມັນເອງ,ແຕ່ຫຼັກການລວມຂອງການປະກັນໄພຊີວິດແມ່ນຍັງຄືເກົ່າຄືເປັນ

ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງຄອບຄົວ.

ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຊີວິດຕ່າງໆ

ແຜນປະກັນໄພຊີວິດຂອງພວກເຮົາ​ຕອບສະໜອງ ການຄຸ້ມຄອງແລະການອອມຊັບໃຫ້ແກ່ທ່ານແລະໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຮັກອີກ.

ເບິ່ງເພີ່ມ
Back to Top