ພຣູໄລ້ ໂພຼເທັກ

ພຣູໄລ້ ໂພຼເທັກ ແມ່ນການວາງແຜນປະກັນໄພຊີວິດໄລ​ຍະ​ຍາວ ໂດຍໃຫ້ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ພ້ອມການສະສົມທຶນເສີມ​ຕື່ມ. ແຜນປະກັນໄພປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບສອງຢ່າງ: ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສະສົມທຶນ. ອົງປະກອບທຳອິດຄືການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ຈາກເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດທີ່ອາດເກີດຂື້ນ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ສ່ວນອົງປະກອບທີສອງ ແມ່ນການສະສົມກ້ອນທຶນ ສຳ​ລັບ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ທີ່​ວາງ​ແຜນ​ໄວ​້​ເມື່ອ​ການ​ປະ​ກັນ​ຄົບ​ອາ​ຍຸ.

 

ຂັ້ນຕອນທຳອິດຄືການເລືອກແບບແຜນໃໝ່ ກໍ່ຄືການພິຈາລະນາລະດັບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ຂອງປະກັນໄພຊີວິດ ທີ່​ຕ້ອງ​ການມອບ​ໄຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ແຜນໄລຍະອາຍຸປະກັນໄພ ທີ່ມີມາ ໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ.

 

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ

  1. ຖ້າຜູ້ເຮັດປະກັນເສຍຊິວິດ ຫລື ເສຍອົງຄະຖາວອນໃນຊ້ວງໄລຍະອາ​ຍຸຂອງສັນຍາ, ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຮັບປະກັນການຈ່າຍເງິນ 150%-200% ຂອງຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ທີ່​ຈ່າຍ​ຕະຫຼອດ​ອາ​ຍຸ​ສັນ​ຍາ ໃນກໍລະນີ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ, ພຣູເດັນໂຊລ໌ ຮັບປະກັນການຈ່າຍເງິນ 300%-400% ຂອງຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ທີ່​ຈ່າຍ​ຕະຫຼອດ​ອາ​ຍຸ​ສັນ​ຍາ.
  2. ຖ້າບໍ່​ມີ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຕະຫຼອດ​ອາ​ຍຸ​ສັນ​ຍາ, ທ່ານຈະໄດ້ເງິນຄ່າທຳນຽມຄືນທັງໝົດທີ່ຈ່າຍໄປ ພ້ອມດອກ​ເບັ້ຍ​ຕອບ​ແທນ*.

*ກະລຸນາເບິ່ງລາຍລະອຽດເຕັມເພີ່​ມ​ຕື່ມ​ໃນ ຂໍ້​ກຳ​ນົດ ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ

ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ

101215 day

ກຳນົດເວລາຂອງການຈ່າຍຄ່າ ທຳນຽມ

105-110%

ຜົນປະໂຫຍດເມື່ອສັນຍາ ຄົບອາຍຸ


ຂື້ນກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງສັນຍາ ແລະ ສັນນິຖານວ່າໃນນັ້ນບໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງຜົນປະໂຫຍດໃດຂອງ ການປະກັນໄພເທື່ອ.

Premium payment mode

ຄວາມຍືດຢຸ່ນ ໃນການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ

ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ

ວົງເງິນປະກັນຕໍ່າສຸດ

60,000,000 ກີບ

ວົງເງິນປະກັນສູງສຸດ

ຂື້ນກັບເງື່ອນໄຂທາງ​ການ​ແພດ

ອາຍຸສັນຍາ
10 ປີ 12 ປີ 15 ປີ
ອາຍຸໃນມື້ຂໍສະໝັກເອົາສັນຍາ
18 – 50 18 – 48 18 – 45
ຜົນປະໂຫຍດເມື່ອສັນຍາຄົບອາຍຸ (% ຂອງຄ່າທຳນຽມທີ່ຈ່ານທັງໝົດ)
105% 108% 110%
ເສຍຊິວິດ ຫຼື ເສຍອົງຄະຖາວອນ

150%-200% ຂອງຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ທີ່​ຈ່າຍ​ຕະຫຼອດ​ອາ​ຍຸ​ສັນ​ຍາ

ເສຍຊິວິດ ດ້ວຍອຸບັດຕິເຫດ

300%-400% ຂອງຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ທີ່​ຈ່າຍ​ຕະຫຼອດ​ອາ​ຍຸ​ສັນ​ຍາ

ຮູບແບບການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ

ປີ/ເຄິ່ງປີ: ບໍ່ແມ່ນເງິນສົດ/ເງິນສົດ; ລາຍເດືອນ - ການໂອນເງິນ

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເວນຄືນສັນຍາ

ຕ້ອງແມ່ນປີທີ່ 3 ຂື້ນໄປ

Back to Top