ຫຼັກ​ການ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ຊີ​ວິດ

ແນວ​ຄິດ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ ປະ​ກັນ​ໄພ​ຊີ​ວິດ ຄື​ການ​ລວບ​ລວມ​ເອົາ​ຄ​ວາມ​ສ່ຽງ ເຊິ່ງ​ໝາຍ​ເຖິງ ການ​ກ​ະ​ຈາຍ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິ​ນ​ຢ່າງ​ເທົ່າ​ທ​ຽມ​ກັນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກຜູ້ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມການ​ເຮັດແຜນ​ການ​ປ​ະ​ກັນ​ໄພ. ຕົວ​ຢ່າງ: ​ມີ​ບຸກ​ຄົ​ນ​ສຳ​ຄັນ ໃນ​ຊຸມ​ຊົນໜຶ່ງໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ກ່ອນ​ໄວ​ອັນ​ຄວນ ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວ​າມ​ຫຍຸ້​ງ​ຍາກ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິ​ນ​ຕໍ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂໃນຄອບ​ຄົວ​ຂ​ອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ຖ້າ​ຄົນ​ໃນຊຸມ​ຊົນ​ນີ້​ເຫັນ​ດີ​ກັນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນເປັນ​ເງິນ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ແກ່​ສະ​ມ​າ​ຊິກ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ເມື່ອ​ໃດທີ່​ມີ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ເງິນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ນັ້ນ​ສາ​ມາດ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິ​ນ​ໄດ້. ແນວ​ຄິດ​ນີ້​ເອີ້ນ​ວ່າ ປະ​ກັນ​ໄພ. ສະ​ນັ້ນ, ການ​ປ​ະ​ກັນ​ໄພ​ຈະ​ຊ່ວຍເອົາ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຈາກ​ບຸກ​ຄົນ​ນັ້ນ​ໄປ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ແທນ​.

 

ຫຼັກ​ການ​ປ​ະ​ກັນໄພ​ຊີ​ວິດ​ມີສອງ​ແບບ​ຄື: ຫຼັ​ກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສຸ​ດ​ຈະ​ຣິດ ແລະ ຫຼັກ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ໄດ້​ເສຍ​ໃນ​ເຫດ​ທີ່​ເອົາ​ປະ​ກັນ​ໄພ.

ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ຄ​ຳ​ຖາມ, ກະ​ລຸ​ນາ​ສົ່​ງ​ໄປ​ທີ່ info@prudential.la    

 

Back to Top