ນະໂຍບາຍສ່ວນບຸກຄົນ

ນະໂຍບາຍສ່ວນບຸກຄົນນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໄວ້ຕໍ່ເວັບໃຊ້ນີ້. ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ (ລາວ) ​ຈຳ​ກັດ (ເອີ້ນວ່າ ​ພ​ຣູ​ເດັນ​ໂຊ​ລ໌ ລາວ)  ເຄົາລົບຕໍ່ຄວາມເປັນສິດສ່ວນໂຕຂອງທ່ານ.

ບໍລິສັດ ພ​ຣູ​ເດັນ​ໂຊ​ລ໌ ລາວ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດຕໍ່ກັບການເກັບຂໍ້ມູນ, ດຳເນີນງານ ຫຼື ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ. ທ່ານມີສິດທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາຕາມທີ່ຮ້ອງຂໍແຕ່ມັນອາດຈະສົ່ງຜົນເຖິງການຕິດຕໍ່ພົວພັນວຽກກັບທ່ານເອງ.

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ພ​ຣູ​ເດັນ​ໂຊ​ລ໌ ລາວ ເຮົາຜ່ານເວັບໄຊ້ນີ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນທຸລະກິດກັບທ່ານເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງລວມມີ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດໃຫ້ແກ່, ການແລ່ນໃບຄຳຮ້ອງການປະກັນຊີວິດ, ການປະເມີນຜົນ, ແລະ ການແລ່ນການເອີ້ນສິດ ແລະ ເພື່ອວັດຖຸປະສົງອື່ນໆທີ່ບໍລິສັດເຮົາໄດ້ວາງນະໂຍບາຍໄວ້, ແລະ ເພື່ອການແລ່ນເອກະສານຕ່າງພາຍໃນບໍລິສັດເຮົາອີກ, ເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳທ່ານກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການອື່ນໆ ທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍ ຫຼື ທ່ານອາດສົນໃຈ, ເພື່ອຈັດການຫຼືເພື່ອສົ່ງເສີມການຂາຍ ການຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແທດເໝາະກັບການປະບັດຕາມທີ່ໄດ້ລະ​ບຸໄວ້. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມວັດຖຸປະສົງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ ແລະ ຫຼື ເອົາໄປໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຍ່ອຍ, ບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນບໍ່ວ່າຈະຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດກໍ່ຕາມ, ມີໄວ້ໃຫ້ແກ່ໂຕແທນປະກັນຊີວິດ, ຜູ້ຮັບຈ້າງ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໃນເຄືອຄ່າຍຂອງ ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ.

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທ່ານຈະໄດ້ຖືກເກັບໄວ້ດົນເທົ່າທີ່ຈະດົນໄດ້ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນນັ້ນຍັງດຳເນີນຕໍ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນຂໍ້ມູນຕ່າງໆຈະຖືກທຳລາຍນອກຈາກວ່າມີກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ໃຫ້ເກັບໄວ້ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດໃນການນຳໃຊ້ທາງກົດລະບຽບ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄິດໄລ່ບັນຊີ.

ທ່ານມີສິດທີ່ຈະນຳໃຊ້ ແລະ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດຂໍການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍຂໍໄປຫາ:

ພະນັກງານປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ

ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ (ລາວ) ຈຳກັດ

ທີ່ຢູ່:

ຊັ້ນ 6, ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊ່າ,

ບ້ານຫັດສະດີເໜືອ, ເມືອງຈັນທະບູລີ

ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

ປະເທດລາວ

ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ (ລາວ) ຈຳກັດ ຂໍສະຫງວນໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນນີ້ເມື່ອ​ໃດກໍ່ໄດ້ໂດຍບໍລິສັດຈະນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍສະບັບການປັບປຸງແກ້ໄຂມາປະກາດໃຫ້ຮັບຮູ້ອີກຢູ່ເວັບໄຊ້ນີ້ຕື່ມ. ນະໂຍບາຍສ່ວນບຸກຄົນນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເຮັດສັນຍາຕ່າງໆຂື້ນມາຫຼືສ້າງຂໍ້ຜູກມັດຕໍ່ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ ທີ່ເກີດຈາກບຸກຄົນອື່ນຫຼືໃນນາມບຸກຄົນໃດທັງນັ້ນ.

Back to Top