ຂອບເຂດສິດ

ຂອບເຂດສິດ ແລະ ການສະຫງວນລິຂະສິດ

ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໃຫ້ລະອຽດ. ການເຂົ້າສູ່ຖືເປັນການຮັບຮອງວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈເນື້ອຫາແລະຍອມຮັບເງື່ອນໄຂ ຂໍ້ຕົກລົງນີ້. ຂໍ້ມູນຢູ້ໃນເວັບໃຊ້ນີ້ໄດ້ຖືກຂຽນຂື້ນເພື່ອວັດຖຸປະສົງໃນການໃຫ້ ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ບໍ່ຄວນຖືເປັນຄຳແນະນຳ.

ຂອບເຂດສິດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ບໍລິສັດໄດ້ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງຕາມຄວາມເໝາະສົມແລ້ວເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໃຊ້ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນນີ້ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນແລ້ວໃນມີື້ໄດ້ລົງແລະເຜີຍແຜ່ອອກໄປ. ບໍ່ມີການຮັບຮອງຫຼືຮັບປະກັນ (ບໍ່ວ່າທາງກົງຫຼືທາງອ້ອມ) ທີ່ເປັນຕາເຊື່ອຖື, ຖືກຕ້ອງ ຫຼືຄົບຖ້ວນຂອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້. ບໍລິສັດເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຈາກການນຳໄປໃຊ້ ຫລື ເຮັດຫຍັງກໍ່ຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນທີ່ປາກົດຢູ່ໃນເວັບໃຊ້ນີ້.  

ນອກຈາກນີ້, ບໍລິສັດບໍ່ສາມາດຮັບຮອງຫຍັງຕໍ່ເວັບໃຊ້ນີ້ຖ້າມີຄວາມຜິດພາດຫຍັງເກີດຂື້ນ ບໍ່ວ່າຈາກໄວຣັສ,ແລະສິ່ງອື່ນໆອີກ.

ລິ້ງ (LINKs)

ຖ້າມີເວັບໃຊ້ຫຼືລິ້ງອື່ນໆທີ່ອາດຈະເກີດມີແຕ່ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດເຮົາ ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈາກບໍລິສັດເຮົາ. ບໍລິສັດພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດ໋ຖ້າມາຫຍັງເກີດຂື້ນໃນການລົງ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ເວັບໃຊ້ນັ້ນນຳສະເໜີອອກມາ.

ການສະຫງວນລິຂະສິດ

ເນື້ອຫາຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນເວັບໃຊ້ໂຕນີ້ຖືເປັນກຳມະສິດຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ ແລະ ຂໍສະຫງວນຕາມກົດໝາຍພາຍໄຕ້ກົດໝາຍລິຂະສິດຂອງປະເທດນັ້ນທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່.

ທ່ານອາດຈະດາວໂຫລດຫລືພິມສ່ວນໃດ໋ສ່ວນໜຶ່ງຂອງເວັບໃຊ້ນີ້ໄດ້ເພື່ອເປັນການໃຊ້ສ່ວນໂຕໂດຍທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງສິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຕາມກົດລະບຽບທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ. ທ່ານບໍ່ອາດສາມາດພິມຊໍ້າເຮັດຄືນ (ທັງໝົດຫຼືສ່ວນໃດ໋ສ່ວນໜຶ່ງ) ປັບປຸງ, ດັດແປງ, ແກ້ໄຂ ຫຼືສົ່ງຕໍ່ ຫຼືໃຊ້ເພື່ອການຄ້າຕ່າງໆໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດ ແລະໄດ້ຮັບອານຸຍາດຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

@ສະຫງວນລິຂະສິດ 2018.

Back to Top